GenelHaberler

TRT Çalışanlarının acil çözüm bekleyen taleplerini TRT Genel Müdürlüğüne ilettik.

TRT Çalışanlarının acil çözüm bekleyen taleplerini TRT Genel Müdürlüğüne ilettik.

Kısa adı BAĞIMSIZ HABER-SEN olan Sendikamız Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası TRT çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarını ve çözüm önerilerini TRT Genel Müdürlüğüne  bildirdi.

Kısa adı BAĞIMSIZ HABER-SEN olan Sendikamız Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası TRT çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarını ve çözüm önerilerini TRT Genel Müdürlüğüne  bildirdi.

Genel Başkan Halil Altay KAN ve Genel Başkan Yardımcısı Ümüt Taner BUĞDAYCI tarafından imzalanan 28 Kasım 2022 Tarih ve 70 Sayılı yazıda şu hususlar yer aldı.

TRT Kurumu ile ilgili gerek sendikamızca gerekse kurum çalışanlarınca tarafımıza iletilen talepler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.

 • Gelir vergisinin %15 de sabitlenmesinin sağlanması. Bu kapsamda toplu sözleşmede görüşmelerinde yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan TRT personelinin brüt ücretten tahakkuk eden gelir vergisi tutarının, yıllık yapılan sözleşmelerine “Net Maaş Ödenir” ibaresinin konularak gelir vergisinin %15 de sabitlenmesinin sağlanması. (RTÜK’te yetkili sendika olduğumuzda yaptığımız uygulamadır.)
 • Çalışırken Fakülte bitiren personelin bitirdikleri unvanlara atamalarının yapılabilmesi için İki ya da Üç yılda bir unvan da yükselme sınavlarının yapılması. (Yaklaşık 5 ya da 6 yıldır Teknikerlik ve Mühendislik için unvanda yükselme sınavı yapılmadı.)
 • Zorlu kış koşullarının yaşandığı 2000mt ile 3000mt.’li Yüksek rakımlı dağlarda bulunan ve Yurdumuzun yüzde 99’na yayın yapan verici istasyonları iş zorluğu ve iş güvenliği açısından kırmızı kategorili yüksek riskli çalışma koşullarında yer almaktadır. Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığında ve bağlı müdürlüklerinde, TRT İl Müdürlüklerinde Vericiler Müdür Yardımcılığında yüksek riskli koşullarda hayati tehlike altında 7/24 saat öz veriyle çalışan teknik, koruma güvenlik, bekçi, şoför ve idari kadroda yer alan personeli kapsayacak şekilde brüt maaşlarının çalışma zorluğu koşullarına bağlı en az yüzde 15 artırılması.
 • Koruma ve güvenlik görevlisi personeli için uzun süredir talep edilen özlük haklarının düzeltilmesi. Maaşlarına artış yapılması için seyyanen ilave ücret artırımı ya da görev yaptıkları verici istasyonlarının zor arazi koşullarında bulunması nedeniyle dağ tazminatı ve silah sorumluluğu nedeniyle silah tazminatı gibi ilave ücret verilmesi.
 • Koruma güvenlik memuru olan fakat çalıştıkları süre zarfında görevlerini ifa etmelerine engel teşkil eden sağlık sorunları oluşan ve durumlarını sağlık raporlarıyla belgeleyen güvenlik personellerine daha önce verileceği söylenen fakat aynı koşulara haiz olmalarına rağmen personeller arasında ayrım yapılarak bir kısmına takip memuru kadrosu verilmiş, bir kısmının mağduriyetleri devam etmektedir. Bu durumda olan personelin mağduriyetlerinin acilen çözüme ulaştırılması.
 • Kurumda memur kadrosunda bulunan personel için skala çalışmalarının yeniden başlatılarak ek gösterge ve özel hizmet tazminat oranlarının artırılarak özlük haklarının iyileştirilmesi.
 • Tekniker kadrosunda bulunan yüksek Okul ve ilave dört yıllık Üniversite mezunu teknik personelin maaş skalasında yerlerinin düzeltilerek olumlu artış sağlanması, ek gösterge, özel hizmet tazminat oranlarının artırılarak özlük haklarının iyileştirilmesi ve usul esaslarda yer alan yönetici kadrolarına atama yapılabilmesi.
 • Takip memuru kadrosunda olup, birim amirlerince fiilen büro sorumlusu ya da Şef görevi yaptırılan ve son yapılan unvan yükselme yazılı sınavını geçerek, mülakatta şef kadrosu verilmeyen personele, uzun süredir fiilen yaptığı iş olmasına istinaden mağduriyetlerinin giderilmesi adına, yazılı sınavı geçen personele şef ya da muadil bir kadronun verilmesi.
 • Yapılan düzenlemelerle kaldırılan Şef, Baş ve Uzman gibi unvanlara haiz kadrolar için (Spiker, Prodüktör, Kameraman, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen gibi) bu unvanların yeniden oluşturulması. Bu Unvanların daha önceden olduğu gibi çalıştıkları süreye bağlı olarak sınavsız verilmesi.
 • Yapım ve yayında çalışan personele kendi yaptığı program dışında, dışardan yaptırılan yapımların bütçesini hazırlanma sorumluluğunun verilmemesi.
 • Yayın Yapım Elemanı ve Yardımcı Yayın Elemanı kadrosunda olan personele bir defaya mahsus Yapım Yayın Görevlisi kadrosunun sınavsız olarak verilmesi. (daha önce memur kadrosunda olan personele sınavsız verilen takip memurluğu kadrosunda olduğu gibi)
 • Yayın ve yapımda çalışan personele yayına girmesi kapsamında Basın kartı verilmesi.
 • Akitli olarak SSK’ya bağlı çalışıyorken, Kadroya alınan personelin geçmiş yıllarda çalışmış olduğu sözleşmeli sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması ve tazminatlarına yansıtılması.
 • ÖHT kadrosu ile alınan personele sınavsız tanınan statü ve özlük hakların memur statüsünde bulunan kadrolu personele de sınavsız olarak atamalarının sağlanması.
 • ÖHT statüsünde alınan personelin ücretlerinin gizlenmesi ve özel bir muhasebe oluşturulması hangi kadroda hangi ücret verildiği gizlenen bir ortamda çalışanlar arasında huzursuzluk yaratarak, motivasyon ve aidiyet eksikliği oluşturmaktadır. Kurumda iş barışını sağlamak ve huzursuzluğun önüne geçmek için maaş ve statüleri farklı olarak belirlenen ÖHT personel alımlarının durdurularak, KPSS sınavlarından kadro karşılığı sözleşmeli personel alımının yapılması ve verilen ücret gizliliğinin kaldırılması.
 • Personel alımında uygulanan ve etiklik ilkesi adı altında kurum personelinin yakınlarının açılan sınavlara alınmaması eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır. Adil yapılan bir sınav uygulamasında hak edenin işe alımının yapılması gerekirken, adil bir sınav yapılamamasından çekinildiği için mi yazılı olmayan böyle bir uygulama yapılmaktadır. Kişilerin yakınlarının kurumda çalışmasının suç olamadığını ve kişilere bu nedenle haksızlık yapılmasının doğru olmadığını düşündüğümüzden acilen bu uygulamadan vazgeçilmesini talep ediyoruz.
 • Giyim ve gıda yardımlarının kısıtlamaya gidilmeden, günün koşullarına göre iyileştirmeye gidilerek verilmesinin sağlanması.
 • Koruyucu gıda ve giyim yardımlarının, kurumda aynı işi yapmalarına bağlı olarak çalışanların motivasyonunu artırmak ve personel arasında ayrımcılığı önlemek adına ÖHT personeli de dahil olmak üzere tüm personele verilmesi.
 • Yine Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığına bağlı, Verici İşletmeleri Müdür Yardımcılıklarında taşeron firma üzerinden alınarak verici istasyonlarında güvenliği ve yayın devamlılığını sağlamak için güvenlik görevlisi kadrosunda ve verici istasyonlarına arıza, bakım ve diğer işler için göreve gönderilen şoför kadrosunda çalışmak üzere hizmet alımı yapılan personeller içinde hizmet sözleşmelerine gıda ve giyim yardımlarının da eklenerek faydalanmaları sağlanmalıdır. Kadrolu personellerle aynı yerde görev yapmaları nedeniyle olumsuz bir ortam oluştuğu gözlemlenmektedir.
 • Kurumda “Usta” kadrosunda çalışan personele mezuniyetlerine göre, unvan sınavıyla ya da hizmet sürelerine bakılarak uygun kadronun verilmesi.
 • Aile bağı kurmak için adım atan evlenen ve kuruma emek veren ve emekli olmaya karar veren personele kurum hatırası olarak hediye “TAM Altın” verilerek taltif edilmesi.
 • Kanunda belirtilen ikramiye başlığı madde 51 de belirtildiği şekliyle Yönetim Kurulu ve Genel Müdür yetkisinde olan, yılda dört aylık ücret tutarını aşmamak üzere ikramiye verilmesi.

 

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ikramiye başlığında olduğu üzere,

   İkramiye:

Madde 51 – (Değişik : 13/4/1988 – KHK – 322/2. md.)

Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunda görevli kadrolu veya özel hukuk hükümlerine tabi personele, yılda dört aylık ücret tutarını aşmamak üzere Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ikramiye verilebilir. (1)

22-Taşeron firma üzerinden çalıştırılan personellerin yıllık maaş artış zamları hesaplanırken asgari ücretin %70 oranında fazlası verilirken son yapılan değişiklikle sözleşmelerinde maaşlarına %10 artış sağlanmış ve bu statüde çalışan personel açıklanan enflasyon altında zam alarak mağdur durumda kalmıştır. Sözleşmelerinde düzenlemeye gidilerek en azından enflasyon farkının da ödenmesinin sağlanması.

 

Sonuç olarak, Kamu çalışanı personeline yapılan haksız uygulamaların kaldırılarak, kuruma yaptıkları hizmetlerinden ve yılların emeği olan deneyimlerine karşılık çalışmış oldukları kadro karşılıkları olan unvanlara çalışma sürelerine bağlı olarak sınavsız atanmaları ve özlük haklarının uzun zamandır bekleyen skala çalışmalarıyla verilmesi, yönetici kadrolarına liyakata ve tecrübeye bağlı kalarak atama yapılması, personel arasında çalışma barışını sağlayacağı, kuruma aidiyetin güçlenerek artacağı moral ve motivasyonun olumlu yönde etkileneceği ve kurumun kalitesini daha da arttıracağı ön görülmektedir.

Bahse konu tüm sorunlar küçük dokunuşlarla çözebileceği gibi neticesinde hem kurumu hem de personeli hak ettiği yere getireceği açıktır.

Arz ederiz.

 

 

                            Ümüt Taner BUĞDAYCI                                       Halil Altay KAN

                                   Genel Başkan Yrd.                                                Genel Başkan

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir